Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Horvát Köztársaság Területfejlesztési, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériuma a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Regionális Turisztikai TerméktervénekKidolgozása első pályázati felhívását 2009 márciusában hirdette meg, melyre a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz egy magyar-horvát konzorciumvezető partnereként pályázatot nyújtott be a „Fenntartható turizmus a Mura-Dráva-Duna folyóterületen” témakörében, melyet sikeresen elnyert.
 
A projekt fő célkitűzése a magyar-horvát határmenti régiók regionális turisztikai terméktervének kidolgozása, a továbbiakban ez a turisztikai terv fog alapul szolgálni a program későbbi turisztikai pályázatainak kiírásához.
 
A projekt megvalósítása során számos magyar és határon túli állami és turisztikai fejlesztési szerv működik együtt, a vezető, koordináló szerep a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszáé és a Turizmus Tanszéké. A sikeres megvalósulás azonban a Horvát Turisztikai Minisztérium, a Horvát Kulturális Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, a Slavonija és Regional Development Agency of Slavonia and Baranja Ltd. és a Development Agency Municiality of Cakovec részvételével garantált. 
 
A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán tíz éve folyik oktatás idegenforgalmi és szálloda, illetve a későbbiekben turizmus-vendéglátás szakon, mely képzés a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével szoros együttműködésben zajlik.
A tanszék és a kampusz filozófiája leginkább a fenntartható fejlesztés elvének és követelményeinek tiszteletben tartásával jellemezhető. Ennek megfelelően a multidiszciplináris megközelítés, a turizmus gazdasági, természeti és szocio-kulturális kapcsolatrendszerének komplex vizsgálata, a globális változások helyi hatásainak figyelembevétele egyaránt jellemző az oktatási és kutatási módszerünkre.
Kutatási kompetenciáink • Település- és régiómarketing
 • Turisztikai vállalati marketing
 • Fogyasztói magatartás
 • Foglalkoztatás és humánpolitika a turizmusban
 • Rendezvénymarketing, szponzorálás
 • Szállodai környezetvédelem
 • Turisztikai menedzsment (vállalati és térségi)
 • Terület- és termékfejlesztés a turizmusban
 • Határmenti együttműködések
 • Turizmus hatása a társadalmi mobilitásra
 • Turizmus és a környezet kapcsolat
 • Ökoturisztikai fejlesztések
 • Turizmus makro- és mikroökonómiai vonatkozásai
 • Turisztikai versenyképességi vizsgálatok 

 Referenciáink
 
§ A Pannon Termálrégió marketingtevékenységének megújítása, Pannon Egyetem Turizmus Tanszék, 2009.
§ „A mindenséggel mérd magad” Nagykanizsa Megyei Jogú Város fejlesztési stratégiája, Pannon Egyetem Nagykanizsa, 2009.
§ Hatástanulmány a Szabadics Apartman termékfejlesztési és marketingkoncepciójához, 2009.
§ „Lépj át a lehetőségek kapuján!” – Helyzetelemzésen alapuló koncepcionális tanulmány Nagykanizsa Megyei Jogú Város számára, 2008
§ A Hotel Karos Spa****superior szálloda számára készített belső monitoring tanulmány, 2008
§ Kereslet-kínálat elemzés és marketingterv a „Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ” megvalósíthatósági tanulmányához, 2008
§ Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezete – Jövő Bizottsága; Városmarketing és Turizmus szekciók vezetése
§ Pannon Egyetem Nagykanizsai Telephelyének hatása a térség gazdaságára és társadalmára (kutatási zárójelentés), 2007
§ Unirégió: „Egyetemek a határmenti együttműködésben”, INTERREG IIIA projekt, 2007
§ Kutatás értékelése a szakközépiskolás hallgatók pályaorientációjáról és szabadidő eltöltéséről (kutatási zárójelentés), 2006
§ Keszthely-Hévíz kistérség foglalkoztatási paktuma /Háttértanulmány/: A kistérségi vállalkozások, civil szervezetek, oktatási intézmények és önkormányzatok vezetőivel készített interjúk elemzése, Magyar-szlovák kistérségi foglalkoztatási paktum elkészítésében való részvétel, a Keszthely-Hévizi Kistérség vállalkozásainak feltérképezése, 2006.
§ A Nyugat-Balatoni Társadalomtudományi Kutatóműhely: A balatoni elit a Balaton válságáról és a kilábalás lehetőségeiről, 2005
 
A Turizmus tanszéken az utóbbi években az alábbi kutatási és fejlesztési projektek valósultak meg:
§ Útmutató látogató- és családbarát ökoturisztikai bemutatóhelyek tervezéséhez, kialakításához. Az útmutató az ökoturisztikai látogató- és fogadóközpontok, tematikus bemutatóhelyek, tanösvények látogató- és családbarát fejlesztéseihez és eredményes működéséhez konkrét, a gyakorlatban is alkalmazható javaslatokat fogalmaz meg. Az útmutató az Országos ökoturizmus stratégia egyik kiemelkedő intézkedésének részletes, gyakorlatban is hasznosítható mélységű kidolgozása, amely nemzetipark-igazgatóságok és más ökoturisztikai szolgáltatók számára készült (2009).
§ Balaton világörökség várományosi terület helyi közösségének attitűdvizsgálata világörökség tekintetében: a Balaton Fejlesztési Tanács megbízásából „A Balaton Világörökség várományosi helyszín felterjesztési dokumentumainak előkészítése” projekt keretén belül készített tanulmány. Elsődleges kutatással alátámasztva vizsgálja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet világörökségi várományos területein a helyi közösség elképzeléseit és elvárásait a tervezett világörökséggé nyilvánítással kapcsolatban (2009).
§ Tudatos utazók – felkészült szolgáltatók: fogyasztóvédelem a hazai utazási kultúrában: a projektben a Tanszék a Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete kiemelt szakmai partnereként vett részt. A program célja a turisták és a vállalkozások fogyasztóvédelmi ismereteinek bővítése, a tudatos turisztikai fogyasztási szokások kialakítása az utazók tájékoztatásával, valamint a turisztikai szolgáltatók munkatársainak továbbképzése (2009).
§ Zalakaros versenyhelyzetének javítása Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban: az innovációs fejlesztés az élesedő nemzetközi versenyhelyzetben való helytállás lehetőségeit tárja fel, javaslatokat téve a célpiacok kiszélesítésével, hatékonyabb elérésével és jobb kiszolgálásával kapcsolatban (2009).
§ A Kelet-Balatoni Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója: a tanulmány szerint a Balaton két leglátogatottabb térsége (Siófok, illetve Balatonfüred környéke) között elterülő kisrégió a célpiacok igényeinek alaposabb megismerésén alapuló, térségi szinten összehangolt stratégiával javíthat versenyhelyzetén (2008).
§ A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója: a tanulmány a nagyipar hangsúlyos jelenléte folytán turisztikailag viszonylagosan kedvezőtlen helyzetben levő kistérség reális fejlesztési lehetőségeit méri fel, és ezekre alapozva meghatározza a stratégiai fejlesztési irányokat, valamint a célok eléréséhez szükséges eszközöket (2007-2008).
§ MTW - Making Tourism Work: An Initiative for the Health and Wellness Tourism Sector: az Európai Bizottság Leonardo da Vinci Programja keretében támogatott projekt célja egy speciális tréning-módszertan és a hozzá kötődő oktatási anyag kidolgozása a gyógy- és wellness-turizmus területén dolgozók számára, valamint az ezeket megalapozó kutatások elvégzése (foglalkozások meghatározása, karrier és mobilitási lehetőségek a gyógy-wellness turizmus területén) (2007-2008).
§ E-Vocabulary: a hét ország részvételével és az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programjának támogatásával megvalósuló projekt célja egy átfogó jellegű on-line turisztikai szakmai szótár összeállítása, amely hozzájárulhat a turizmusban foglalkoztatottak európai mobilitásának fejlődéséhez (2006-2007)
§ Pápa Város Turizmusfejlesztési Koncepciója: a tanulmány a korábbi két fejlesztési koncepció célkitűzéseinek megvalósítását vizsgálva és a városfejlesztési tevékenység eddig elért eredményeire alapozva határozza meg a következő időszak feladatait, javaslatot téve a kínálat új hangsúlyok szerinti átstrukturálására (2006-2007).
§ Training for the Sustainable Development of Tourism Destinations: Tourism-Site hálózat által koordinált, kilenc ország részvételével és az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programjának támogatásával megvalósult projekt, mely során Interneten hozzáférhető oktatási anyagok (esettanulmányok) készültek a fenntartható turizmus témakörében (2005-2007).
§ A Közép-dunántúli régió Regionális Operatív Programja turizmus magterületének kidolgozása: a széles körű szakmai egyeztetésen alapuló tervezőmunka az NFT II. célkitűzéseinek érvényesítésére törekedett a regionális turizmusfejlesztésben. Az elkészült dokumentum fogalmazta meg az európai uniós források turisztikai célokra való felhasználásának alapelveit a régióban (2005-2006).
§ Aladdin - Mobile Destination Management for SME's: tíz európai partnerre kiterjedő kooperációs kutatás az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatóságával kötött szerződés alapján (2005-2007).
§ BILLARD - Regionális Menedzser Képzés: az EU Leonardo programjának támogatásával zajló, hat országot érintő projekt, melynek célja a regionális fejlesztési programok és projektek megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására felkészült szakemberek képzési programjának kialakítása és kipróbálása (2005).
§ A Közép-dunántúli turisztikai régióban jellemző fogyasztói szokások vizsgálata: hiánypótló jellegû információ-gyûjtés elsődleges forrásokra támaszkodva, a további marketing-tevékenység megalapozása céljából (2005).
§ Turisztikai felsőoktatás továbbfejlesztése: a HEFOP 3.3-as program keretében futó, az üzleti felsőoktatás új szakjainak kialakítását célzó pályázatban a Pannon Egyetem Turizmus Tanszéke a Turizmus-vendéglátás alapszak munkálatainak koordinálásban vett részt (2005-2006).
§ Nyugat-Balaton termékfejlesztési és kommunikációs terve: a Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht megbízásából készült tanulmány a meglevő marketingkoncepcióra építve tett további konkrét javaslatokat, a térségi kínálat nagyobb fokú integrálását célozva (2005).
§ Alsóörs, Felsőörs, Csopak, Paloznak és Lovas turisztikai koncepciója: az öt falu sajátos értékeinek és adottságainak turisztikai szempontból történő kiaknázását, valamint az ezekre épülő termékfejlesztési irányok kialakítását szolgáló tanulmány (2005).
§ Hévíz Város marketingterve: az egyik legismertebb hazai desztináció további turisztikai fejlesztésének követendő céljait és az ezek eléréséhez szükséges eszközöket meghatározó tanulmány (2004).
§ A veszprémi Dubniczay-palota turisztikai hasznosítása: a mûemléképület felújítására irányuló pályázatban a Turizmus Tanszék a marketingterv elkészítéséért volt felelős (2004).
§ Fürdőigazgatóságok a Balaton-régióban: a Magyar Turizmus Rt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóságának megbízásából készült tanulmány egy több helyütt mûködő modell megvalósíthatóságát vizsgálta a Balatonnál (2004).
§ Rendezvényszervezés: A Balaton Régió és a Közép-Dunántúli Régió Fejlesztési Tanácsainak támogatásával megvalósult képzés tananyagát megalapozó kutatás (2004).
§ Hazai és külföldi turisták utazási szokásai a Balaton Régióban: Részleges adatgyûjtési és elemzési feladatokkal részvétel a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Társadalomtudományi Kutatócsoport által végzett felvételben (2004).
§ E-business a turizmusban - e-learning alkalmazása a turizmus oktatásában: A Közép-Dunántúli Régió támogatásával megvalósult e-learning képzési és turisztikai e-business fejlesztési módszertan (2004).
§ Kis- és középvállalati együttmûködés a turizmusban: A Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával megvalósult képzés tananyagának kidolgozását megalapozó kutatás (2004).
§ Szállodai környezetvédelem: Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával megvalósult képzés tananyagának kidolgozását megalapozó kutatás (2004).
§ Balatonalmádi Város Turizmus Fejlesztési Koncepciója: az önálló arculat kialakításának szükségességét és a termékdifferenciálásban rejlő lehetőségeket hangsúlyozó koncepció az érintettekkel való széles körû egyeztetésen alapult (2003).
§ A XVII. Országos Turizmus Fórum megrendezése: A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Pannon Egyetem Turizmus Tanszéke közös rendezvényeként megvalósult fórum a turizmus kitörési pontjaival, aktuális kérdéseivel foglalkozott (2003).
§ Veszprém Megye Turizmus Fejlesztési Koncepciója: Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatalának megbízásából készülő koncepció elsősorban a megye nem Balaton-parti területeinek hasznosítására, illetve a Megyei Önkormányzat és intézményei által betöltött szerep újragondolására koncentrál (2003).
§ Az IFTTA (Turisztikai Jogászok Nemzetközi Fóruma) XIV. konferenciájának megszervezése és lebonyolítása (2002).
§ A turizmus hatása az erdőre: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park kiválasztott mintaterületein végzett kutatás alapján a turizmusnak a védett területekre gyakorolt hatásait és a védett területek hasznosítási lehetőségeit tárgyaló feltáró jelentés (2002)
§ Robusztus e-business alkalmazás-fejlesztés: A Pannon Egyetem Számítástudományok Alkalmazása Tanszéke, a BMGE MIT és a Balatontourist Rt. részvételével megvalósult projekt (2002)
§ Veszprém Turizmusfejlesztési Koncepciója: A város turisztikai hasznosítását meghatározó stratégia és terv, Phare (DETOUR projekt) támogatással (2000)
§ Környezeti erőforrások hasznosítása a turizmusban: A környezeti erőforrások jellegét, védelmüknek és hasznosításuknak társadalmi-gazdasági feltételeit bemutató szakkönyv, EU Leonardo támogatással (Tapolca) (2000)
§ Magyarország védett természeti értékei: A hazai nemzeti parkok területi egységeit, védett értékeit és turisztikai hasznosítását bemutató szakkönyv, EU Leonardo támogatással (Tapolca) (1999)
§ Hollókő Világörökség Helyszín Turisztikai Hasznosítási Terve: A fenntarthatóság igényeinek megfelelő turisztikai hasznosítási terv, a Gazdasági Minisztérium támogatásával (1998)
§ A Taverna Rt. City Panzió-hálózatának bővítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány (1996).