ČakRa d.o.o.

Razvojna agencija Grada Čakovca – ČakRa d.o.o. osnovana je dana 17. svibnja 2007. godine kao neprofitno društvo osnovano od Grada Čakovca sa svrhom izrade projekata za:

- privlačenje sredstava iz fondova EU i nacionalnih fondova,
- gospodarska promidžba Grada Čakovca (Međimurska županija) i privlačenje domaćih i stranih investicija u šire područje Grada Čakovca
- stručna pomoć malom i srednjem poduzetništvu sa šireg područja Grada Čakovca (priprema investicijskih studija, studija izvedivosti i poslovnih planova, istraživanje tržišta, savjetodavne i marketinške usluge)
- priprema razvojnih projekata za jedinice lokalne samouprave, te za poljoprivredni i turistički sektor na području sjeverozapadne regije
- razvoj cijeloživotnog obrazovanja kroz obrazovne institucije sa šireg područja Grada Čakovca
- informiranje javnosti o procesu pristupa RH Europskoj uniji, organizacija seminara, radionica i konferencija na tu temu
- prekogranična suradnja sa razvojnim i potpornim institucijama (razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori, tehno-parkovi i sl.) iz Slovenije, Mađarske i Austrije sa ciljem povezivanja malog i srednjeg poduzetništva, jedinica lokalne samouprave, te institucija iz kulture, obrazovanja, komunalne infrastrukture, zaštite okoliša i turizma.

Agencija je dosada uspješno pripremala projekte za dobivanje bespovratnih sredstva iz SAPARD programa EU, te ima iskustva i u pripremi i provedbi projekata iz programa PHARE 2006 i IPA - Instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007-2013.

ČakRa d.o.o. aktivno sudjeluje u pripremi i implementaciji projekata financiranih iz IPA programa kroz komponentu II. – prekogranična suradnja sa susjednim državama Slovenijom i Mađarskom, komponentu IV. – razvoj ljudskih potencijala i komponentu V. – ruralni razvoj (IPARD). Od 2009 godine ČakRa d.o.o. sudjeluje u provedbi pet uspješnih projekata financiranih iz IPA programa prekogranične suradnje sa Slovenijom i Mađarskom na području, turizma, kulture, edukacije i zaštite okoliša.